Stowarzyszenie

Klub Motocyklowy Brave Dogs Polska Chapter Pińczów 
ul. 3-go Maja 40 28-400 Pińczów 
nr. konta MBank 
72114020040000390276050635

KRS: 0000599633               NIP: 6621818846               REGON: 363619020
KRS: 0000599633 Dane NIP: KLUB MOTOCYKLOWY BRAVE DOGS POLSKA CHAPTER PIŃCZÓW
NIP: 6621818846 Dane KRS: KLUB MOTOCYKLOWY BRAVE DOGS POLSKA CHAPTER PIŃCZÓW
REGON: 363619020 Dane REGON: KLUB MOTOCYKLOWY BRAVE DOGS POLSKA CHAPTER PIŃCZÓW

Statut Stowarzyszenia 
Klub Motocyklowy Brave Dogs Polska Chapter Pińczów

Rozdział I
Nazwa, teren działania i siedziba władz i charakter prawny

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Motocyklowy Brave Dogs Polska Chapter Pińczów i zwane jest dalej Stowarzyszeniem. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: „Brave Dogs Pińczów ”

§ 2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Pińczów . Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska ze szczególnym uwzględnieniem gminy Pińczów . Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 3
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( t.j. Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 4
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o takim samym lub podobnym charakterze działania.
2. Stowarzyszenie ma prawo tworzenia jednostek terenowych – oddziałów.

§ 5
1. Stowarzyszenie jest organizacją otwartą, zrzeszającą osoby fizyczne i prawne na zasadach dobrowolności, zarówno obywateli polskich jak i cudzoziemców.
2. Stowarzyszenie w swojej działalności kieruje się zasadą szacunku wobec osobistych poglądów członków oraz osób korzystających z jego pomocy.

§ 6
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Dla realizacji określonych celów statutowych stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 7
Stowarzyszenie jest powołane na czas nieograniczony.


Rozdział II

Cel działania i sposób ich realizacji

§ 8
1. Celem Stowarzyszenia jest:
a. propagowanie ruchu motocyklowego i sportów motocyklowych oraz szeroko pojętej turystyki motocyklowej
b. wspomaganie działalności charytatywnej poprzez udział w imprezach oraz ich organizację
c. prowadzenie własnej działalności charytatywnej
d. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
e. promowanie miasta i gminy Pińczów oraz województwa świętokrzyskiego
f. wspieranie ruchu na rzecz ochrony dziedzictwa regionu Ponidzia.
g. prowadzenie i wspieranie edukacji i szkoleń w zakresie sportu, turystyki i motoryzacji ze szczególnym uwzględnieniem motocykli.
h. działalność na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
i. nawiązywanie współpracy z organizacjami pokrewnymi w kraju i za granicą.
j. przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

§ 9
Cele statutowe stowarzyszenie realizuje poprzez:
1. Propagowanie i popularyzowanie imprez motocyklowych i turystyki motocyklowej
2. Organizowanie szkoleń oraz kursów
3. Upowszechnianie ruchu motocyklowego za pośrednictwem mediów w tym internetu.
4. Promowanie regionu Ponidzia, ze szczególnym uwzględnieniem miasta i gminy Pińczów
5. Pozyskiwanie sponsorów dla celów statutowych
6. Współdziałanie z władzami rządowymi i samorządowymi w celach statutowych
7. Współpraca z innymi organizacjami w celach statutowych
8. Podejmowanie innych zgodnych z prawem przedsięwzięć, jakie okażą się celowe dla
realizacji statutowej działalności.
9. Organizacja stałego miejsca spotkań motocyklistów w Pińczowie oraz niezbędnej bazy i infrastruktury, w tym:
a) pozyskiwanie pomieszczeń,
b) ich wyposażenia.Rozdział III

Członkowie ich prawa i obowiązki

§ 10
Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, pełnoletnia, zamieszkała w kraju lub za granicą, akceptująca cele statutowe stowarzyszenia, przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia, która:
a) złoży pisemną deklarację
b) opłaci składkę wpisową
c) zostanie przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu.

2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna uznająca cele Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jej rzecz pomoc finansową, rzeczową lub inną formę wspierania Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

3. Godność członka honorowego nadawana jest przez Zarząd osobom szczególnie zasłużonym.

§ 12

Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia
2. Korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia
3. Udziału w zebraniach, wykładach i szkoleniach oraz imprezach
4. Oddziaływanie na sposób działania Stowarzyszenia poprzez zgłaszanie wniosków co do działalności Stowarzyszenia

§ 13

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. Brać czynny udział w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia
2. Przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia
3. Regularnie opłacać składki członkowskie

§ 14

1. Członkowie honorowi i członkowie wspierający mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
Członkowie ci nie mają obowiązku uiszczania składek członkowskich.
2. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 15

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
1. Śmierci członka,
2. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
3. Skreślenia przez Zarząd z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek przez okres co najmniej 3 miesięcy od ustanowionego przez Zarząd Stowarzyszenia terminu dokonania opłaty składki, mimo pisemnego upomnienia
4. Wykluczenia uchwałą Zarządu za działalność na szkodę Stowarzyszenia
5. Z powodu braku aktywnej działalności na rzecz stowarzyszenia
6. Z powodu rażącego łamania zasad statutowych Stowarzyszenia
7. Nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia
Ustanie członkostwa zatwierdza Zarząd Stowarzyszenia.
Od uchwały Zarządu o skreśleniu i wykluczeniu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie do 7 dni od dnia dostarczenia pisma członkowi stowarzyszenia o skreśleniu i wykluczeniu.

§ 16

Tytuł członka wspierającego ustaje na skutek:
1. Śmierci członka,
2. Zgłoszonego na piśmie wystąpienia ze Stowarzyszenia,
3. Pozbawienia członkostwa przez Zarząd w razie stwierdzenia braku jego zainteresowania
działalnością Stowarzyszenia lub za działalność na szkodę Stowarzyszenia.
4. Utraty osobowości prawnej.
Od uchwały Zarządu o pozbawieniu członkostwa przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie do 7 dni od dnia dostarczenia pisma członkowi stowarzyszenia o pozbawieniu członkostwa.

§ 17

Godność członka honorowego ustaje na skutek:
1. Śmierci członka,
2. Zgłoszonej na piśmie rezygnacji,
3. Wykluczenia uchwałą Zarządu za działalność na szkodę Stowarzyszenia

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§18

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne zgromadzenie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

§ 19

1. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat,
2. Ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, zależnie od
uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Władze Stowarzyszenia mogą uzupełnić skład o nowych członków na miejsce starych, którzy przestali pełnić funkcje w czasie kadencji, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.
4. Władze Stowarzyszenia podejmują uchwały zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy członków.

§ 20

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i zbiera się co
najmniej jeden raz w roku,
2. Do kompetencji Walnego zgromadzenia Członków należy:
a) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
b) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) wytyczenie kierunków rozwoju i uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia,
d) zmiany Statutu,
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
f) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
g) rozpatrywanie odwołań

§ 21

1. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków, Zarząd zawiadamia członków pocztą elektroniczną oraz na stronie internetowej stowarzyszenia co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie jest ważne jeżeli uczestniczy w nim więcej niż 50% członków.

2. W przypadku braku quorum Zarząd wyznacza II – gi termin Walnego Zgromadzenia Członków nie wcześniej jednak niż po upływie 1 godziny od I – go terminu. Walne Zgromadzenie zwołane w II – gim terminie jest ważne jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 7 – miu członków.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia tak w I – szym jak i II – gim terminie zapadają zwykłą większością głosów.
§ 22

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może być zwołane z inicjatywy
Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd w terminie nie późniejszym niż 3 miesiące od daty zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane. Powiadomienie następuje pocztą elektroniczną oraz na stronie internetowej stowarzyszenia co najmniej 30 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 23

Zarząd składa się z trzech do sześciu członków.
W składzie Zarządu są:
- Prezes Zarządu
- V-ce Prezesi
- Sekretarz
- Skarbnik

Do kompetencji Zarządu należy:
1. Reprezentowanie Stowarzyszenia,
2. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem i wytycznymi Walnego Zgromadzenia Członków,
3. Kontrolowanie wydatków, sporządzanie bilansu rocznego Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie operacji finansowych,
4. Zwoływanie zebrań informacyjnych członków,
5. Nadawanie lub pozbawienie członkostwa honorowego,
6. Zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia,
7. Przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz ich odwoływanie
8. Ustalanie składek członkowskich
9. Zwalnianie lub odraczanie opłacania składek przez członka Stowarzyszenia w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach.

§ 24

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu w tym prezesa oraz skarbnika.
2. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos prezesa.
3. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeby – nie rzadziej jednak niż cztery razy w
roku.

§ 25

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i od dwóch do czterech członków.

§ 26

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2. Występowanie do zarządu z wnioskiem wynikającym z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,
3. Występowanie na Walnym Zgromadzeniu ze sprawozdaniem i wnioskiem o absolutorium dla Zarządu.
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.

Rozdział V

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 27

1. Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości, fundusze.
2. Stowarzyszenie jest organizacją non-profit realizującą cele statutowe.
3. Na majątek Stowarzyszenia składają się:
a) składki członkowskie,
b) dotacje, subwencje i darowizny,
4. Decyzje w celu nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.
5. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie lub w kasie
Stowarzyszenia.

§ 28

Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, przy czym oświadczenia woli i zobowiązania Stowarzyszenia składają łącznie prezes i skarbnik, w przypadku braku obecności prezesa lub skarbnika – trzech członków Zarządu łącznie.

Rozdział VI

Zmiany Statutu i rozwiązania się Stowarzyszenia

§ 29

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 30

W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Likwidacyjną i zawiadamia Sąd.

§ 31

Niniejszy statut wchodzi w życie z chwilą podjęcia uchwały o jego zatwierdzeniu oraz prawomocnego postanowienia o zarejestrowaniu Stowarzyszenia przez Sąd Rejestrowy.
Klub Motocyklowy Brave Dogs Polska Chapter Jasło 
Jasło  38-200 Ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4
REGON: 364685941 NIP: 6852330599 KRS: 0000622596
Kreator stron internetowych - strona bez programowania